החזר מס לשכירים

עובדים ששילמו מס הכנסה בסכומים הגבוהים מאלו שהיו אמורים לשלם עבור אותה שנת מס, זכאים לקבל החזר מס. 

הסיבה לכך היא שבעת חישוב המס במהלך השנה, לא מובאים בחשבון נתונים שונים שמשפיעים על חישוב המס. 

גובה מס הכנסה שעל עובדים לשלם מחושב על בסיס שנתי, בפועל מנוכה משכרם מס הכנסה מדי חודש באמצעות תלוש השכר. ניתן לקבל החזר עד 6 שנים לאחר תום שנת המס שעבורה מבקשים את ההחזר , לדוגמה בקשות להחזר עבור שנת 2016 אפשר להגיש רק עד סוף שנת 2022.

להחזר מס מתווספים הפרשי הצמדה וריבית של 4%

מקרים בהם יתכן ומגיע החזר מס

  • עובדים שלא הגישו בקשות להקלות מס: בקשה לפטור ממס (בגין נכות) , בקשה לזיכוי ממס (למשל בגין תרומות), בקשה לנקודות זיכוי (למשל על סיום לימודי תואר, ילד עם מוגבלות, חייל משוחרר ועוד)
  • עובדים המועסקים בכמה מקומות עבודה ולא עורכים תיאום מס, ומנוכים משכרם סכומי מס לפי מדרגה הגבוהה ביותר
  • עובדים אשר החליפו מקומות עבודה או לא עבדו חלק בחלק משנת המס עלולים להיות זכאים להחזר מס חלקי או מלא
  • כאשר העובדים מפרישים באופן עצמאי (שלא דרך המשכורת) סכומים לביטוח פנסיוני, המזכים אותם בהקלות במס. היות שתשלומים אלה לא מבוצעים באמצעות המעסיק, הם אינם מובאים בחשבון במהלך שנת המס במסגרת תלוש השכר
  • מקרים נוספים שבהם לא מומשו זכויות העובד

תהליך מימוש הזכות

ניתן לבקש החזר רק לאחר תום שנת המס, ועד 6 שנים מתום שנת המס שעבורה מבוקש ההחזר. החזר המס מתבצע ישירות לחשבון הבנק של העובד.

עובדים שכירים שחישוב המס שביצע המעסיק היה שגוי ,בחלק מהמקרים יכולים לקבל החזר באמצעות המעסיק, מבלי שיהיה צורך להגיש בקשה להחזר מס. ניתן לדרוש זאת מן המעסיק – אם לא הסתיימה ההעסקה של העובד ושנת המס טרם הסתיימה. עומת זאת,

אם כבר הסתיימה שנת המס, יוכל העובד לקבל החזר רק באמצעות הגשת בקשה להחזר למס הכנסה, בתהליך שתואר לעיל.

ניתן לבדוק זכאותך אונליין – ללא עלות.